top of page

Group

Public·37 members

Testbook 5 cı sınıf Fizika: fizik qanunlarını və hadisələri anlayın


Testbook 5 cı sınıf: Online test platformu
Testbook 5 cı sınıf, beşinci sinif tələbələri üçün hazırlanmış online test platformudur. Bu platformda, tələbələr müxtəlif fənnlər üzrə testlər edib, öyrənmə bacarıqlarını artıra bilirlər. Testbook 5 cı sınıf, təhsil sisteminin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış və tələb olunan mühit və texnologiyalarla təmin edilmişdir.
testbook 5 cı sınıfTestbook 5 cı sınıf nədir?
Testbook 5 cı sınıf, beşinci sinif tələbələri üçün online test platformudur. Bu platformda, tələb olunan fennlere uygun testler yerleşdirilmişdir. Testlerin hər biri müxtelif suallardan ibarətdir və hər sualın bir doğru cavabı vardır. Tələb olunan testi seçib, variantların üzrind klik ederek cavab vermek olar. Test bitdikden sonra, naticeler gösterilir vee tesevvürat verilir.


Testbook 5 cı sınıfın xüsusiyyetleri
Testbook 5 cı sınıfın bazi xüsusiyyetleri bunlardir:


  • Testler online veziyyetde edile bilir.  • Testler interaktiv ve maraqli şekilde hazirlanmişdir.  • Testlerin hansi fennle bagli oldugunu gösteren kateqoriyalar var.  • Testlerin çetinlik derecesi ve sual sayi müxtelifdir.  • Testlerin cavablari ve tesvirleri mövcuddur.Testbook 5 cı sınıfın faydaları
Testbook 5 cı sınıfın bazi faydaları bunlardir:


  • Testler öyrneme prosesini daha effektiv ve keyfiyyetli edir.  • Testler bilik ve bacariqlarin yoxlanmasina ve qiymetlendirilmesine kömek edir.  • Testler özünü inkisaf etdirmek isteyen telebeler ucun ideal vasitedir.Testler imtahanlar ucun hazirlasmaq isteyen telebeler ucun deyerli resursdur Testbook 5 cı sınıfda hansı fənnlər var?
Testbook 5 cı sınıfda üç fənn üzrə testlər mövcuddur: Azərbaycan dili, Coğrafiya və Tarix. Bu fənnlər tələbələrin ictimai-humanitar bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Hər bir fənn üzrə testlərin mündəricatı və formatı aşağıda təqdim edilmişdir.


Azərbaycan dili
Azərbaycan dili testləri, tələbələrin ana dilinin qrammatikası, ahengi və söz hazinəsi ilə bağlı bilik və bacarıqlarını yoxlayır. Bu testlər, tələb olunan dil mühitini yaratmaq və dilin ifadə gücünü artırmaq məqsədilə hazırlanmışdır. Azərbaycan dili testləri üç bölmədən ibarətdir:


testbook 5 cı sınıf azərbaycan dili


testbook 5 cı sınıf coğrafiya


testbook 5 cı sınıf biologiya


testbook 5 cı sınıf fizika


testbook 5 cı sınıf ingilis dili


testbook 5 cı sınıf tarix


testbook 5 cı sınıf məntiq


testbook 5 cı sınıf həndəsə


testbook 5 cı sınıf kimya


testbook 5 cı sınıf cəbr


testbook 5 cı sınıf informatika


testbook 5 cı sınıf müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi


testbook 5 cı sınıf TQDK inkişaf dinamikası


testbook 5 cı sınıf YÖS


testbook 5 cı sınıf magistratura


testbook 5 cı sınıf müəllimlərin işə qəbulu


testbook 5 cı sınıf dövlət qulluğuna hazırlıq


testbook 5 cı sınıf kurikulum


testbook 5 cı sınıf maraqlı suallar


testbook 5 cı sınıf abituriyent imtahanı balların hesablanması


testbook 5 cı sınıf online sınaq imtahanı


testbook 5 cı sınıf TQDK qəbul sualları


testbook 5 cı sınıf online testler


testbook 5 cı sınıf inşalar


testbook 5 cı sınıf nağıllar


testbook 5 cı sınıf beşinci sinifdə keçilmişlərin təkrarı


testbook 5 cı sınıf vurğunun yerini dəyişməklə mənasının dəyişməsi


testbook 5 cı sınıf bitişdirici samitlər


testbook 5 cı sınıf qrammatik şəkilçilər ahəng qanunu


testbook 5 cı sınıf antonim sözlər


testbook 5 cı sınıf dialekt sözlər


testbook 5 cı sınıf ahəng qanunu pozulmuş sözlər


testbook 5 cı sınıf yazılışı ilə tələffüzü fərqlənən sözlər


testbook 5 cı sınıf qoşa Y ilə yazılan sözlər


testbook 5 cı sınıf düzgün vurğu qaydaları


testbook 5 cı sınıf morfoloji tahlilin mühümliyi


testbook 5 cı sınıf nitq hissələri və onların xüsusiyyətləri


testbook 5 cı sınıf isimlərin şifahi vahidliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyi vahidlikliliyinin növlüri


Azərbaycan dilinin qrammatikası
Bu bölmədə, tələb olunan qrammatik mövzular ilgili suallar verilir. Bu mövzular arasında isim, sifet, feil, zamir, edat, hal, şexs, kimiyyet, cümle, söz birlşmeleri v.s. var. Bu sualların mündricatı Azrbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin tesdiq etdiyi proqram esasinda hazirlanmişdir. Bu sualların formatı aşağıdakı kimidir:


Sual


Variantlar


Cavab


"Qızlar" sözü hansı isimdir?


a) Cins isimb) Tövsiyye isimc) Cemi isimd) Şexsi isim


c) Cemi isim


"Gözlük" sözü hansı halda işlänib?


a) Nominativb) Akkusativc) Dativd) Genitiv


b) Akkusativ


"Gül" sözü ilgili cümleni tamamla: Gül ... çiçekdir.


a) birb) biric) birincid) birincisi


b) biri


Azərbaycan dilinin ahengi
Bu bölmədə, tələb olunan aheng mövzuları ilgili suallar verilir. Bu mövzular arasında vurğu, intonasiya, ritm, uyğunluq, təkrar, qarşıtlıq, müqayisə, təşbih, kinayə v.s. var. Bu sualların mündricatı Azrbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin tesdiq etdiyi proqram esasinda hazirlanmişdir. Bu sualların formatı aşağıdakı kimidir:


Sual


Variantlar


Cavab


"Sözünü" sözündə vurğu hansı hecədədir?


a) Söb) Züc) Nüd) Hecə yoxdur


b) Zü


"Gözlük" sözünün intonasiyası necədir?


a) Düzb) Yuxarıc) Aşağıd) Qatı


c) Aşağı


"Gül" sözü ilgili təşbihli cümleni tamamla: Gül ... kimi qızardır.


a) Narb) Almazc) Şirind) Qara


a) Nar"Dünya" sözü nə deməkdir?


a) Güneş sisteminin mərkəzində yerləşən ulduz.b) Güneş sisteminin üçüncü planeti.c) Güneş sisteminin ən böyük planeti.d) Güneş sisteminin ən kiçik planeti.


b) Güneş sisteminin üçüncü planeti.


"Qitə" sözü nə deməkdir?


a) Dünyanın ən böyük su kütləsi.b) Dünyanın ən böyük torpaq kütləsi.c) Dünyanın ən böyük buz kütləsi.d) Dünyanın ən böyük hava kütlësi.


b) Dünyanın ən böyük torpaq kütlësi.


Dünya coğrafiyası
Bu bölmëdë, tëlëb olunan dünya coğrafiyası ilgili suallar verilir. Bu suallar, dünyanın qitëlëri, okeanları, dövlëtlëri, şëhërlëri, dağları, çayları, göllëri, adaları, yarım adaları v.s. ilgili bilik vë bacarıqları ölçür. Bu sualların mündricatı Azrbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin tesdiq etdiyi proqram esasinda hazirlanmişdir. Bu sualların formatı aşağıdakı kimidir:


Sual


Variantlar


Cavab


Dünyada neçə qitə var?


a) 4b) 5c) 6d) 7


d) 7


Dünyada neçë okean var?


a) 3b) 4c) 5d) 6


c) 5


Dünyada hansı dövlət ən çox əraziyə malikdir?


a) Çinb) ABŞc) Rusiyad) Kanada


c) Rusiya


Azərbaycan coğrafiyası
Bu bölmədə, tələb olunan Azərbaycan coğrafiyası ilgili suallar verilir. Bu suallar, Azərbaycanın ərazi, əhalisi, iqlimi, bitki örtüyü, mədəniyyəti, siyasi vəziyyəti v.s. ilgili bilik və bacarıqları ölçür. Bu sualların mündricatı Azrbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin tesdiq etdiyi proqram esasinda hazirlanmişdir. Bu sualların formatı aşağıdakı kimidir:


Sual


Variantlar


Cavab


Azərbaycanın ərazi çəkisi neçə kvadrat kilometrdir?


a) 86.600b) 96.600c) 106.600d) 116.600


a) 86.600


Azərbaycanın əhalisi neçə nəfərdir?


a) 9 milyonb) 10 milyonc) 11 milyond) 12 milyon


b) 10 milyon


Azərbaycanın paytaxtı hansı şehirdir?


a) Genceb) Sumqayitc) Bakıd) Şeki


c) Bakı


Tarix
Tarix testləri, tələbələrin dünyanın və Azərbaycanın tarixi hadisələri ilgili bilik və bacarıqlarını yoxlayır. Bu testlər, tələb olunan tarixi mühitini yaratmaq və tarixi mənbə və metodlarını öyrətmək məqsədilə hazırlanmışdır. Tarix testlëri üç bölmëdën ibarëtdir:


Tarixin əsas mënbëlëri vë metodları
Bu bölmëdë, tëlëb olunan tarixi mënbe vë metodlar ilgili suallar verilir. Bu suallar, tarixi mënbe növlëri, tarixi mënbe türklëri, tarixi mënbe analizi, tarixi metodlar, tarixi fikirlër v.s. ilgili bilik vë bacarıqları ölçür. Bu sualların mündricatı Azrbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin tesdiq etdiyi proqram esasinda hazirlanmişdir. Bu sualların formatı aşağıdakı kimidir:


Sual


Variantlar


Cavab


"Tarixi mënbe" sözünün mänası nədir?


a) Tarixi hadisëlëri yazan şexslër.b) Tarixi hadisëlëri tæsdiqlæyæn sënëdlër.c) Tarixi hadisëlëri öyrænæn elmlër.d) Tarixi hadisëlëri yaradan faktorlar.


b) Tarixi hadisëlëri tæsdiqlæyæn sënëdlër.


"Tarixi mënbe növlëri" nëlërdir?


a) Yazılı, şifahi, material.b) Qeydli, qeydsiz, qeyri-resmi.c) Daxili, xarici, beynëlxalq.d) Birinci, ikinci, üçüncü.


a) Yazılı, şifahi, material.


"Tarixi metod" sözü nə deməkdir?


a) Tarixi hadisëlëri izah eden üsullar.b) Tarixi hadisëlëri seçmæk üçün kriteriyalar.c) Tarixi hadisëlëri tæsnif etmæk üçün prinsiplër.d) Tarixi hadisëlëri dövrünə görə bölüşdürmæk üçün sistem.


a) Tarixi hadisëlëri izah eden üsullar.


Dünya tarixi
Bu bölmədə, tələb olunan dünya tarixi ilgili suallar verilir. Bu s


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page